Vrijwaringsverklaring

De bestuurder en navigator zijn verplicht deze vrijwaringsverklaring, namens de equipe, in te vullen. Deelname aan de rit kan alleen plaatsvinden na inlevering en ondertekening van deze vrijwaringsverklaring. De vrijwaringsverklaring hoeft u niet in te sturen u krijgt het ter ondertekening aangeboden voor de start.

Bestuurder en navigator verklaren door ondertekening van deze vrijwaringsverklaring kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met het volgende.*

  1. Deze toertocht is een recreatieve tocht georganiseerd door de Stichting Verenigde Roosendaalse Lionsclubs.
  2. Deelname aan de toertocht geschiedt geheel op eigen initiatief en voor eigen risico en steeds onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig.
  3. De organisator wordt door de bestuurder gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden richting de organisator als gevolg van enig handelen of nalaten van de bestuurder.
  4. De organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder mede wordt begrepen verkeersovertredingen, die kan ontstaan dan wel worden geleden als gevolg van deelname aan de rit, al dan niet door toedoen van de bestuurder en navigator en/of overige equipeleden.
  5. Het deelnemende voertuig dient te voldoen aan alle ter zake geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt begrepen een geldende verzekering voor ten minste WA-dekking en voorzien te zijn van een geldig keuringsbewijs ingevolge de APK.
  6. De bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs.
  7. Tevens dient een ongevallen inzittende verzekering afgesloten te zijn voor de navigator en/of overige equipeleden.
  8. De bestuurder van het voertuig dient alle verkeersregels in acht te nemen en realiseert zich dat de toertocht zowel langs verharde als onverharde wegen in binnen- en buitenland voert.

Plaats: Roosendaal, 1 oktober 2022

Merk auto:

Kenteken auto:                             

E-mailadres bestuurder:

Mobiel telefoonnummer (waarop u tijdens de toertocht bereikbaar bent):

Naam bestuurder:                                                                         Handtekening:

 

Naam navigator:                                                                            Handtekening: